Doelstellingen ,gedrags-protocol en VOG.

Doelstelling/reglement "Stichting Sociale Moestuin Papendrecht"

 

Het opzetten en adviseren van sociale moestuinen in Papendrecht in de ruimste zin van het woord. 

Dit kunnen zijn: moes-, kruiden- en bloementuinen of een combinatie hiervan en een belevings- of bewegingstuin. E.e.a. in samenspraak met de gemeente Papendrecht, scholen, wijkplatforms en/of andere organisaties. 

Dit kan zijn: 

* het snippergroen (d.i. minder dan 50 m2) of groenpercelen (d.i. meer dan 50 m2)

* het adviseren en ondersteunen van sociale buurttuinen in Papendrecht

* het onderhouden van de website 'www.socialemoestuinpapendrecht.com'

 

De Stichting stelt samen met de bewoners een plan op betreffende inrichting en beplanting van de tuin. Elke tuin zal een contactpersoon hebben, die de communicatie onderhoud met het bestuur van de Stichting. Het inrichten en aanplanten zal worden gedaan binnen de kaders van biologische en ecologische waarden en begrippen. 

 

Er zal ruimte worden gegeven t.b.v. insecten en, zo mogelijk, bijen. Ook water kan deel uitmaken van de tuinen.

Onderhoud zal in principe worden gedaan door de bewoners. Echter, het kan zijn dat andere belangstellenden ook hierin willen participeren zoals diverse organisaties en/of in- omwonenden van Papendrecht.

Met circa maximaal één jaar moet de tuin zelfstandig kunnen draaien.

 

De Stichting zal het verloop van de tuin blijven volgen. Indien wordt afgeweken van waarden en begrippen, zoals eerder gesteld, heeft de tuin geen bestaansrecht meer. In ieder geval na drie waarschuwingen, als dan nog niet is voldaan aan het gestelde, komt er een eind aan het bestaansrecht van de tuin.

 

 

De verdeling van de oogst zal minimaal zijn: 40 % eigen verdeel onder medewerkers, 30 % t.b.v. maaltijd/oogstfeest, 30 % t.b.v. de Voedselbank (bij voldoende oogst en aantallen). Minstens twee maal per jaar dient de tuin een oogstfeest te organiseren, indien mogelijk gezamenlijk met de andere tuinen, zodat er in de Gemeente een 'lint' is aan BBQ/oogstfeest, enz. Dit alles zo sociaal mogelijk.

De Stichting zal de communicatie onderhouden met het wijkplatform en/of Gemeente.

Elke tuin zal vanuit de werkgroep haar eigen contactpersoon hebben, een naam voor de tuin bedenken, een facebookpagina van de eigen tuin opmaken en onderhouden. Ook mag een tuin zelfstandig op zoek gaan naar eigen donateurs of begunstigers. Dit zal worden ondersteund door de Stichting.

 

De Stichting kan besluiten tot een financieel bijstaan van de tuin i.v.m. bepaalde uitgaven of uitbreiding.

Educatie zal worden gegeven door de werkgroep van de Stichting aan de tuinen. Ook het opzetten van naslagwerk of een bibliotheek.

 

Een aantal keren per jaar zal een nieuwsbrief worden uitgegeven t.b.v. alle tuinen.

 

De Stichting zal van de Gemeente Papendrecht voor elke tuin een beheersovereenkomst krijgen en ondertekenen.

Indien tuinen ophouden te bestaan, gaan de percelen weer terug naar de Gemeente. Deze heeft uiteindelijk de zorgplicht.

 

Aldus doelstelling/reglement van de "Stichting Sociale Moestuin Papendrecht".

Op 5 mei 2015 notarieel overeengekomen.

 

*Gedrags protocol en VOG.

                       "SMP"                       In samenwerking met;     ZORGsaam+

 

Daar de SMP groep en ZORGsaam+ werken met ouderen/bejaarden maar tevens met minderjarigen vanwege ons schooltuin programma, hebben wij deze gedrag verklaring opgenomen in onze protocollen.

 

Iedere vrijwilliger,bestuurslid en stage vrijwilliger dienen deze verklaring te hebben gelezen en te ondertekenen. Ook hebben wij binnen onze groep 2  vertrouwens personen, waar men altijd terecht kan voor vragen en of meldingen.

 

De gedrag verklaring is overgenomen van het model gedragsverklaring van de samenwerkende organisaties.

 

 

 

- Modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers,

 

Stichting “Sociale Moestuin Papendrecht” Groep;ZORGsaam+ / Bodynamische zorgboerderij Alblasserwaard.io.

 

 

 

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging /stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

 

Daarom hebben wij als vereniging/stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 

1. De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

 

1.     De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespec­teerd voelt.

 

2.     De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

 

3.     De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

 

4.     De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

5.     De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwach­ting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

 

6.     De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.

 

7.     De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door ieder­een die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

 

8.     Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het be­stuur aangewezen personen.

 

9.     De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

 

10.   In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde ge­dragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 

 

 

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelin­gen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

 

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaats­vinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

 

 

 

Deze gedragscode is op 13052017  vastgesteld door de stichting “sociale moestuin Papendrecht,  Voorzitter; Leo Quist.(namens het  bestuur / van de stichting.

 

 

 

Ondertekening vrijwilliger /Ondertekening Bestuur Vereniging

 

Leo Quist.